Doporučujeme

Časopis pro technickou a informační výchovu. ON-Line

Časopis pro podporu vzdělávání. ON-Line

Portál studijních a výukových opor katedry technické a informační výchovy PdF MU. ON-LinePřihlášení

      _      _   
__ _ (_) __ _ | |__
/ _` | | | / _` | | '_ \
| (_| | | | | (_| | | |_) |
\__, | _/ | \__, | |_.__/
|_| |__/ |_|
Enter the code depicted in ASCII art style.

Nabídka oborů v oblasti celoživotního vzdělávání

Dlouhodobé vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dle § 2 Vyhlášky 317/2005 Sb. vedoucí k:
a) získání kvalifikace - Studia v oblasti pedagogických věd se zaměřením na:
- speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ,
- speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele,
- vychovatele ,
- učitele odborných předmětů, praktického vyučování a učitele odborného výcviku.

b) získání další kvalifikace:
Studium pro výchovné poradce.

c) rozšíření odborné kvalifikace dle Vyhlášky 317/2005 Sb. § 6

- pro učitele ZŠ:

anglický jazyk
český jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
výpočetní technika a informatika
tělesná výchova
výchova ke zdraví

- pro učitele SŠ:

anglický jazyk
český jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
výpočetní technika a informatika
tělesná výchova
výchova ke zdraví
psychologie
biologie (pro absolventy oboru učitelství Bi pro ZŠ)
český jazyk (pro absolventy oboru učitelství Čj pro ZŠ)


c) výkonu specializovaných činností dle Vyhlášky 317/2005 Sb. § 9 písm. a) až e):
- tvorba a následná koordinace ŠVP a vzdělávacích programů VOŠ
- metodik prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Krátkodobé vzdělávací programy akreditované Ministerstvem školství ČR v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb vedoucí k prohlubování odborné kvalifikace:

- Rámcové vzdělávací programy (seminář v rámci konference s mezinár. účastí)
- Letní škola fyziky
- Základní kurz pro instruktory in-line bruslení
- Aplikace výuky základního bruslení do školní tělesné výchovy
- Cvičitel/ka moderních gymnastických forem
- Aplikace zdravotně regenerační problematiky ve školním prostředí
- Cvičitel/ka zdravotní tělesné výchovy se zaměřením na hybný systém
- Veletrh nápadů učitelů fyziky
- Chemie a společnost
- Základní kurz pro instruktory školního lyžování
- Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
- Nové trendy v technice a metodice školního lyžování I.
- Nové trendy v technice a metodice školního lyžování II.
- Kurz pro vedoucí lyžařských zájezdů
- Obtížnější otázky českého pravopisu pro učitele 1. st. ZŠ
- Čeština jako cizí jazyk.
- Mediální pedagogika – teorie a praxe
- Úspěšná škola aneb psychodidaktika ve školní praxi na téma:

 • • (Auto)evaluace školy
 • • Hodnocení žáka a práce
 • • Výchova ke zdraví
 • • Osobnost a sociál. rozvoj
 • • Nadaný žák
 • • Klíčové kompetence žáků
 • • Tvořivé myšlení,rozvoj kreativity
 • • Školní klima
 • • Psychologické aspekty agrese
 • • Školní management

- Další vzdělávání učitelů v problematice environmentální (přírodní) změny, přírodní rizika a katastrofy
- Využívání geoinformačních technologií při dalším vzdělávání učitelů v oblastech Člověk a příroda, Člověk
a společnost, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Projektová výuka s problematikou environmentálních změn a přírodních rizik

Vzdělávací programy akreditované Radou celoživotního vzdělávání ZČU:

- Studium muzikoterapie
- Studium arteterapie

Vzdělávací kurzy akreditované Radou celoživotního vzdělávání ZČU:

- Opakovací kurz před státní závěrečnou zkouškou Bc. (německý jazyk)
- Předškolní rozvoj senzorických funkcí a grafomotoriky jako součást prevence výukových obtíží
v jazykovém vyučování (německý jazyk)
- Počáteční čtenářská gramotnost a výběr vhodné metody nácviku čtení (německý jazyk)
- Prohlubující jazykový kurz pro studenty germanistiky
- Opakovací kurz před státní závěrečnou zkouškou – Mgr. (německý jazyk)
- Přípravný teoreticko-vzdělávací kurz v německém jazyce a literatuře
- Intenzivní přípravný jazykový kurz německého jazyka
- Hudební dovednosti - Pěvecká výchova a hra na nástroj
- Klavír – Hra na klavír
- Kytara – Hra na kytaru
- Pěvecká výchova
- Vokální dovednosti

 

Kontakt:
Jana Rašínová, e-mail: jana@ucv.zcu.cz , tel: 377 636 020
Bc. Gabriela Hrubá, e-mail: ghruba@fpe.zcu.cz, tel: 377 636 021

http://www.zcu.cz/fpe/study/celozivotni_vzdelavani/nabidka/
 

Aktuality

19.11. 2014: Aktualizován harmonogram projektu NT
 
17.11. 2014: Projekt NT - Multimediální výuková technologie ve výuce - zde
 
17.5. 2014: ZDARMA - Kurzy pro žáky a učitele v rámci projektu Systematická podpora výzkumu a vývoje na ZČU
 
 
 
 
 

Náhodný obrázek

laborator21